Algemene beschouwingen Politieke Partij Blanco


Geachte voorzitter, collega’s en kijkers thuis.
Het is een goede gewoonte om ieder jaar, eind oktober, als fracties in de glazen bol te kijken.
Wat zullen we het komende jaar eens gaan doen, en wat gaan we laten.
Toekomst voorspellen was altijd al iets van natte-vinger-werk. De situatie waarin we nu
verkeren maakt het alleen nog maar lastiger. Er is nog geen zicht op de afloop, en wat dat
voor ons als gemeente allemaal voor consequenties heeft.
We hebben dit jaar daarom voor het eerst naast de begroting ook een dekkingsplan.
Politieke Partij Blanco vindt dat verstandig en is tevreden met de discussies die we hierover
aan de voorkant hebben kunnen voeren. Hierdoor zijn een aantal voorgenomen
bezuinigingen geschrapt, en kan het groenonderhoud op het huidige peil blijven, kan de
rekenkamer zijn belangrijke werk blijven doen en kijken we verder dan onze eigen gemeente
door ook het budget voor internationale samenwerking in stand te houden. Ook kunnen we
blijven controleren op de huisvesting van arbeidsmigranten, iets wat zeker in deze tijd van
groot belang is.
Met name dat laatste punt roept nog wel vragen op. Afgelopen jaar hebben we regelmatig
gediscussieerd over onze ambities op het recreatieve vlak, en hoe dit op een aantal plekken
botst met de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij hotel De Leijgraaf hebben we als raad
duidelijk gekozen om een stap in de goede richting te zetten voor het gebied rondom De
Wildhorst. Geen vergunning voor minimaal 10 jaar huisvesting van arbeidsmigranten. Maar
dan moeten we ook doorpakken met De Wildhorst zelf. Bij de discussie over de
toekomstvisie voor dit recreatiepark hebben we gekozen voor drie pijlers: recreatie, wonen
en natuur. De gedoogconstructie voor huisvesting van arbeidsmigranten moet daar zo snel
mogelijk worden afgebouwd, dat gaat niet samen met recreatie, zo is door meerdere
partijen aangegeven. Het college kiest er echter voor om die gedoogconstructie nog vele
jaren te laten voortbestaan, zo begrepen wij vorige week van wethouder Van Boekel. Voor
ons is die keuze onbegrijpelijk. Laat zien waar je ambities liggen, en handel daarnaar.
Ambities, en daarnaar handelen. Dat valt voor het huidige college blijkbaar niet altijd mee.
Te vaak wordt de regie uit handen gegeven. Als we kijken naar de plannen voor de DNI, het
tennispark in Loosbroek, of het besturingsmodel voor de Maashorst, dan missen we daar de
benodigde sturing van het college. We laten het over aan anderen en zien wel waar ze
uiteindelijk mee komen. Gevolg is dat de gemeenteraad raadsvoorstellen krijgt waar ze
eigenlijk niets mee kunnen. Plannen moeten weer terug naar de tekentafel, veel tijd en geld
gaat op deze manier verloren. Participeren is goed en belangrijk, maar dat is iets anders dan
dingen over de heg kieperen en maar wachten wat er teruggegooid wordt. Participeren is
iets wat je sámen moet doen.
De interne organisatie van onze gemeente baart ons ook zorgen. Er zijn de afgelopen jaren
veel mutaties geweest en er staan nog steeds vacatures open. Diverse plannen en
beleidsstukken hebben vertraging opgelopen. Ook zijn er in belangrijke dossiers fouten
gemaakt, raadsstukken die niet compleet of niet goed genoeg zijn, vergunningen die van
rechtswege moeten worden verleend, en verzoeken vanuit de provincie om mee te denken
over de mestverwerker in Nistelrode die niet op juiste plek aankomen. Dat zijn zaken die
echt niet mogen gebeuren. Er is al diverse keren beterschap beloofd maar we zullen daar
komend jaar echt verbeteringen moeten zien.
Op het gebied van de woningbouw wordt er te weinig doorgepakt. De maatschappij is al
tijden aan het veranderen, dat vraagt ook om andersoortige woningbouwplannen. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan voor De Erven werd al door diverse partijen
aangegeven dat er meer goedkope en kleine woningen moesten komen. Het plan werd
echter niet aangepast. Pas nu men al aan het bouwen is en kavels zijn verkocht, worden er
alsnog wijzigingen aangebracht. Dit tot groot ongenoegen van mensen die uit waren gegaan
van het oorspronkelijke plan. Dan ben je als gemeente dus gewoon te laat na gaan denken
en gaan acteren. Dat moet je aan de voorkant regelen!
Woningbouwplannen blijven ook te lang liggen. In de wetenschap dat je vaak nog langs de
Raad van State moet, moet je op tijd beginnen. In Loosbroek moet voortvarend aan de slag
gegaan worden met plan Molenhoeven/Hanenbergsestraat. En in Heeswijk-Dinther wordt
met smart uitgekeken naar de Heeswijkse Akkers en Kamersche Hoef. Waarom duurt dat zo
lang?
In deze wijken, maar ook op inbreidingslocaties, moet gebouwd worden naar de behoefte.
We moeten veel meer inzetten op goedkopere huur- en koopwoningen. Voor jongeren,
ouderen en alleenstaanden. Ook is er meer behoefte aan CPO-projecten. Maar hier moet de
gemeente dan ook een meer controlerende rol in spelen. Nu is het voor inwoners vaak niet
duidelijk waar ze terecht kunnen. Samen met andere partijen komen wij dan ook met een
motie om de woningbouwplannen meer af te stemmen op de vraag. Want in alle kernen van
onze gemeente dient er voldoende gebouwd te worden om de leefbaarheid in stand te
houden en jongeren de kans te geven om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen.
Politieke Partij Blanco komt dit jaar bij de begroting niet met andere wensen, in de
wetenschap dat de huidige crisis nog veel ons als gemeente zal vragen. We zullen wel
kritisch blijven kijken naar onze ambities, en hoe we daar naar handelen. We zullen veel
meer dingen echt samen moeten doen. Dat geldt zowel voor ons als politieke partijen, als
voor het college en de inwoners. Dat vereist echt een andere mindset.
Want alleen samen, krijgen we de beste dingen voor elkaar.
Bedankt voor uw aandacht.

Start typing and press Enter to search